Stagii de practica pentru elevii din regiunea Nord-Vest in domeniul turismului si alimentatiei | Cod SMIS: 131807

Beneficiar: RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL
Valoare proiect: 2,312,066.30 lei, din care cofinantare UE 2,196,462.99 lei
Obiectivul proiectului: Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Misiunea noastra:
Sa contribuim la îmbunatatirea învatamantului si la adaptarea acestuia la dinamica mediului de afaceri si evolutia pietei muncii.


Obiectiv general:
Cresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.

Prin proiect sprijinim participarea elevilor din înva?amântul secundar superior ?i ter?iar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de înva?are practica la locul de munca, în domeniul turism ?i alimenta?ie, concomitent cu activita?i de orientare ?i consiliere profesionala a acestora.
•    Venim în sprijinul ?colilor prin medierea legaturii cu angajatorii ?i diversificarea programelor educa?ionale ?i consiliere centrate pe elev;
•    Sus?inem angajatorii prin gestionarea procedurilor formale birocratice prevazute de legea practicii, delegând în acest sens personal/tutori care sa asiste partenerii de practica în desfa?urarea sarcinilor specifice;
•    Oferim sprijin elevilor pentru participarea la programele de practica, sub forme de burse/premii ?i facilitam plasarea acestora pe pia?a muncii;

Proiectul va contribui la dezvoltarea parteneriatului scoala – agent economic, valorificand experienta anterioara a solicitantului si initiind noi relatii de cooperare pentru formare profesionala initiala:
- Proiectul va asigura consolidarea perteneriatelor existente intre scoli si agenti economici (parteneri de practica) incurajand prin activitatile propuse continuarea acestor parteneriate
- Proiectul va asigura formarea de noi parteneriate scoala-agenti economici asigurand cadrul necesar pentru indeplinirea acestui deziderat.


Prezentul proiect sustine crearea de parteneriate pe termen lung intre unitatile de invatamant vizate prin proiect si firme din domeniul turismului si alimentatiei (Solicitantul si Partenerul) in scopul dezvoltarii competentelor profesionale si a consolidarii cunostintelor teoretice dobandite de elevi in cadrul unitatilor de invatamant vizate prin proiect. Asigurarea sustenabilitatii pe termen mediu si lung in raport cu parteneriatele incheiate in perioada de implementare a proiectului, va contribui in mod direct la cresterea numarului absolventilor de invatamant secundar superior si tertiar non-universitar care isi gasesc un loc de munca ca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca.
Activitatile de consiliere si orientare in cariera organizate in cadrul proiectului prin colaborarea constructiva cu partenerul, reprezinta, alaturi de stagiile de practica, o componenta esentiala in cresterea capacitatii de angajabilitate pe piata muncii in randul elevilor din domeniul turism si alimentatie. Consilierea profesionala va fi destinata celor 185 de elevi selectati in grupul tinta, intrucat prin aceasta consiliere si orientare profesionala se urmareste conturarea unui profil profesional si personal pentru fiecare elev inclus in grupul tinta, in scopul facilitarii tranzitiei de la educatie la o viata activa. Identificarea pentru fiecare elev a profilului personal, identificarea abilitatilor si a nivelului de incredere in sine, respectiv formarea elevilor in ceea ce priveste intocmirea unui CV si modul de prezentare la un interviu, reprezinta premise necesare ce se doresc a fi dezvoltate pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata muncii, dupa absolvirea studiilor. Prin programul de consiliere profesionala, se va urmari autocunoasterea fiecarui elev beneficiar in vederea constientizarii capacitatilor si a abilitatilor proprii, conturarii rutei profesionale potrivite in acord cu aptitudinile, valorile, interesele si aspiratiile sale; identificarea competentelor necesare pentru obtinerea carierei dorite (competente profesionale specifice si competente transversale); dezvoltarea increderii in fortele proprii si cunoasterea mai bine a propriilor abilitati profesionale. Astfel, se urmareste identificarea afinitatii elevului cu particularitatile diferitelor specializari pe care le studiaza si autodefinirea cu una/ mai multe dintre aceste specializari in raport cu propriile interese/afinitati/valori. In acest demers, testarea psihologica si orientarea profesionala pot fi resurse semnificative, alaturi de informatiile si discutiile purtate cu consilierul specializat. Consilierea profesionala urmareste sa-l determine pe elev sa fie coparticipant la propriul destin, prin informare, educare, autoinformare, autoorientare, capabil de a face alegeri educational-profesionale rationale, justificate si motivante.
Consilierea profesionala va produce o imbunatatire a nivelului de autocunoastere a fiecarui elev si de identificare a traseului profesional in functie de rezultatele obtinute. La acest moment al proiectarii planului de actiune, sunt anticipate urmatoarele efecte pe termen scurt si lung (economice, sociale si educationale) potential generate prin implementarea proiectului:

1. Definirea directiilor de actiune in raport cu parcursul profesional ce se doreste a fi urmat dupa absolvire de catre fiecare elev inclus in grupul tinta (educational, termen scurt)
2. Insusirea conceptelor intr-un ritm mai rapid prin implicarea activa in procesul de invatare (stagii de practica) comparativ cu situatia in care ar fi participat doar pasiv la procesul educational (educational, termen scurt);
3. Maximizarea ratei de retentie a informatiilor pentru elevi prin imbinarea experientei teoretice cu experienta reala-practica;
4. Cresterea veniturilor pentru persoanele care detin calificari/experiente suplimentare (stagii de practica, internship-uri) comparativ cu restul populatiei care detine doar studiile superioare/medii (economic, termen lung);
5. Cresterea ratei angajabilitatii direct proportional cu numarul tinerilor care detin atat cunostinte teoretice, cat si abilitati practice in domeniul studiat (termen mediu –lung, economic si educational);
6. Reducerea ratei somajului in randul tinerilor absolventi la nivelul regiunii Nord-Vest, respectiv cresterea angajabilitatii ca raport al unitatilor de invatamant de profil turism-alimentatie implicate (termen mediu –lung, economic);
7. Cresterea economica si a bunastarii sociale a populatiei de la nivelul regiunii Nord-Vest (termen mediu – lung, economic –social); Reducerea procesului alocat pregatirii la locul de munca a elevilor care absolva o forma de invatamant, stagiile de practica si orientarea in cariera, respectiv cea profesionala determinand recrutarea de personal calificat, constient privind directia de dezvoltare profesionala si mai pregatit pentru piata muncii;
8. Acoperirea temporara a deficitului de personal in activitatile specifice ale organismelor private – gazda;
9 Armonizarea cerintelor educationale ale stagiului de practica cu realitatea economica din cadrul organizatiilor, prin incheierea unor parteneriate si intermedierea cu ajutorul tutorilor a comunicarii intre cele doua entitati: unitatea de invatamant din domeniul turismului si alimentatiei si compania-partener de practica.

Obiective specifice
OS1 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii
OS2 - Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program de practica dezvoltat prin proiect
OS3 - Dezvoltarea cooperarii intre unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie si firme private din domeniu si dezvoltarea deprinderilor elevilor prin dezvoltarea unei platforme online cu 3 module

ACTIVITATI:
Activitate: A.1 - Management proiect, implementare monitorizare si raportare
Activitate: A2 - Organizarea Procedurilor De Achizitii Necesare Procurarii Bunurilor si Serviciilor Necesare Desfasurarii Proiectului Prevazute In Lista Achizitilor
Activitate: A3 - Organizarea Activitatilor de Informare si Publicitate a Proiectului
Activitate:  A4- Organizarea si Desfasurarea Procesului de Selectie si Validarea Grupului Tinta
Activitate:  A5. Furnizare servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi
Activitate:  A6 – Furnizarea de Servicii de Stagii de Practica


Rezultate previzionate
1 echipa de proiect angajata, 8 dosare de personal întocmite ?i arhivate
24 de întâlniri de management sus?inute
1 Management al livrabilelor implementarii proiectului asigurat
3 planuri realizate: 1 plan de monitorizare, 1 plan de raportare,1 plan de management al riscurilor
8 Cereri de rambursare si raportari tehnico-financiare întocmite ?i transmise
1 plan al achizi?iilor de proiect realizat ?i actualizat permanent
12 proceduri de achizi?ii derulate
Materiale publicitate realizate si distribuite (3 rollup-uri, 30 afise A3, 500 flyere, 100 mape, 100 pixuri)
1 Conferin?a de lansare organizata
Promovarea proiectului pe site-ul web al Liderului realizata
1 Conferin?a de finalizare proiect organizata
1 metodologie de selec?ie a grupului ?inta întocmita ?i diseminata
185 de dosare de înscriere ale grupului ?inta validate
185 de persoane selectate pentru participarea la activita?i în 20 de luni
185 de persoane din grupul ?inta care au participat la activitatea de orientare ?i consiliere profesionala, 185 de teste individuale de evaluare psihoprofesionala aplicate, 185 de dosare individuale de informare ?i consiliere profesionala realizate
185 de persoane din grupul ?inta care au participat la sesiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de ?anse ?i nediscriminare
1 platforma cu 3 module func?ionala
1 procedura de organizare a stagiilor de practica întocmita ?i diseminata
2 calendare de desfa?urare a practicii studen?e?ti
185 stagii de practica individuale sus?inute la doua loca?ii de practica, 54 premii a cate 600 de lei oferite
185 de dosare de practica întocmite, 185 de evaluari efectuate finalizate cu acordarea de credite de ?colarizare

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ELEVII CARE POT PARTICIPA LA STAGIILE DE PRACTICA
1. Resedinta: Localitati din regiunea Nord-Vest.
2. Calificarile si nivelurile de calificare pentru care se realizeaza pregatirea, durata pregatirii: Elevi (ISCED 3, nivel de calificare 4)
Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant)
Pentru a fi eligibil de a participa in cadrul acestui program, un elev trebuie sa aiba domiciliul in regiunea Nord-Vest si sa fie inregistrat la o unitate de invatamant secundar superior (liceu, scoala profesionala) sau tertiar non-universitar (postliceala) cu profil in domeniu turismului si alimentatiei la o unitate de invatamant din regiunea Nord-Vest in:
clasele a XI-a si a XII-a pentru elevii de liceu
clasele a X-a si XI-a pentru elevii din scolile profesionale
toti anii de studiu pentru elevii din unitatile de invatmant postliceal

PARTENERI
RCG CONSULTING GROUP (Lider parteneriat) | www.rcgconsulting.ro
ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC (Partener 1) | www.assoc.ro

CONTACT
RCG Consulting Group
str. Ion Andreescu, Nr. 1, Etaj 2 si 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj;

e-mail: office at rcgconsulting.ro
 
 

MATERIALE INFORMATIVE